آنتی فوم

آنتی فوم یا ضد کف دسته ای از ترکیبات مبارز با کف در سیستم های صنعتی را شامل می شود. وجود کف در محیط های صنعتی به خصوص وان چربیگیری باعث ایجاد مزاحمت می شود.

آنتی فوم غیر سیلیکونی
آنتی فوم سیلیکونی