چربیگیر آهن

این گروه از محصولات مناسب سطوح آهنی هستند. توصیه ی محصول مناسب از کارشناسان فروش ما ،انتخاب از شما.

نوتروپان
چربیگیر الکتریکی
قلیایی (مایع)
اسیدی (مایع)
همراه حرارت (پودری قلیایی)
دمای محیط (پودری قلیایی)