چربیگیر دوجزئی

این نوع از چربی گیر از دو بخش تشکیل شده است.

چربیگیر دوجزئی