صنایع فلزی

شوره بر
فروکلین و غیره
زنگبر
فسفاته ها
اچینگ آلومینیوم
چربیگیر
حلال ها
رنگبرها
واترواش