کروماته

کروماته پوششی است که برای جلوگیری از خوردگی روی آهن آلومینیوم و گالوانیزه استفاده میشود.

آلودین
کروماته آلومینیوم
کروماته آهن