چربیگیر لعاب

این دسته از محصولات پیش از لعاب کاری برای پاک کردن سطوح فلزی مصرف میشوند.

چربیگیر لعاب