تنظیم کننده PH

تنظیم کننده ها پی اچ وان را به حد مورد نظر می رسانند.

تنظیم کننده قلیایی
تنظیم کننده اسیدی