پوشش های پیش رنگ

پوشش های پیشرنگ به طیفی از پوشش های فلزی اطلاق می شود که پیش از رنگ کوره ای روی سطح فلز را می پوشاند. فسفاته ی آهن و روی و پوشش تبدیلی نانو از این نوع محسوب می شوند.

پوشش های پیش رنگ