شتاب دهنده

شتاب دهنده در سیستم های فسفاته کاری برای افزایش سرعت واکنش به کار می رود.

شتاب دهنده