زنگبر

سطح بسیاری از فلزات بر اثر گذر زمان در معرض زنگ زدن قرار دارد. متاسفانه بسیاری از ورق ها به دلیل شرایط نگهداری نامناسب در انبار تولید کننده، اشتباه شرکت های حمل و دلایل دیگر زنگ زده تحویل داده میشوند. خالی بودن سطح فلزی از زنگ ، در چسپندگی رنگ کوره ای ،بهینه سازی فسفاته کاری و دوام رنگ تاثیر بسیار دارد.

زنگبر – چربی بر
زنگبر