۳۱ شهريور ۱۳۹۷ | English
342064chemistry-beakers.jpg 512633home_banner_4.jpg chemechsite.jpg

محصولات

se_products_icon1.jpg

چربیگیرها

شوینده های صنعتی و آلکالین ها 

فسفاته ها

چربیگیر و فسفاته توام

کروماته ها

واترواش ها 

زنگبرها

رنگبر ها

رسوب برها

سیلر ها 

محافظت کننده ها (آنتی کسیدان ها)

سایر مواد شیمیایی که در زمینه مواد آماده سازی سطوح مصرف می شود.

برای آشنایی با لیست محصولات به صفحه لیست محصولات رجوع نمایید.