۲۶ تير ۱۳۹۷ | English
342064chemistry-beakers.jpg 512633home_banner_4.jpg chemechsite.jpg

اکتیویتور

اکتیویتور

بهتر است که قبل از عملیات فسفاته روی از عوامل فعال کننده استفاده شود. اگر این ماده به مرحله آبکشی قبل از فسفات اضافه شود، روی سطح تأثیر گذاشته و باعث کاهش سایز کریستالها و درنتیجه افزایش دانسیته پوشش می گردد. بنابراین پس از تستهای دفرمیشن چسبندگی رنگ بر روی قطعه افزایش می یابد.