۲۶ تير ۱۳۹۷ | English
342064chemistry-beakers.jpg 512633home_banner_4.jpg chemechsite.jpg

واترواش

واترواش

مواد واترواش به مجموعه مواد منعقدکننده، کمک منعقدکننده و سایر موادی گفته می شود که با اضافه کردن به آب، جداسازی آلودگی ناشی از رنگ موجود در آب را منجر گردد.
واترواش شامل پودر قلیایی قوی همراه با مواد پاک کننده جهت لخته کردن رنگ در اتاقهای رنگ سیستم آب است.این مواد از چسبندگی رنگ به بدنه و پمپ جلوگیری کرده و امکان تخلیه رنگ لخته شده را فراهم می سازد.