۲۶ تير ۱۳۹۷ | English
342064chemistry-beakers.jpg 512633home_banner_4.jpg chemechsite.jpg

سیلر

سیلر

سیاری از اجسام فسفاته شده می توانند توسط وان آبکشی محتوی سیلر کروماته آبکشی شوند. با این عمل کلیه اسیدهای موجود خنثی شده و یا تمامی نمکهای سطح فلز از محیط خارج گشته و یک پوشش کروم نسبتاً کم بر روی سطح فلز ایجاد میگردد. این پوشش باعث بالا بردن مقاومت در مقابل خوردگی فلز می شود.
توسط آبکشی به وسیله سیلر پوشش فسفاته رنگ شده در مفابل رطوبت سنجی و تست سالت اسپری مقاومت بالاتری از خود نشان می دهد.