۲۶ تير ۱۳۹۷ | English
342064chemistry-beakers.jpg 512633home_banner_4.jpg chemechsite.jpg

ضدکف

ضدکف

ضد کف سیلیکونی A-58 و ضدکف الکلی A-59  جهت برطرف نمودن کف های ایجاد شده در چربیگیرهای دترجنی مورد استفاده قرار می گیرند.