۲۶ تير ۱۳۹۷ | English
342064chemistry-beakers.jpg 512633home_banner_4.jpg chemechsite.jpg

زنگبر

زنگبر

زنگ یکی از انواع آلودگی های موجود بر سطوح فلزی می باشد. زنگ موجود روی سطوح فلزی می تواند بر اثر انبارداری نامناسب و تأثیرعوامل جوی به وجود آید. زنگ یا اکسید آهن از نظر اندازه مولکولی از خود آهن بزرگتر است و فضای بیشتری را اشغال میکند. بنابراین آهن با زنگ زدن پف می کند که این عامل می تواند سبب ترک خوردن و شکاف برداشتن سطح آن شود. در نتیجه فلز برهنه بیشتری در معرض محیط قرار می گیرد و زنگ زدن ادامه می یابد و باعث می شودکه تمام فلز از بین برود.
برای زدودن زنگ از روی سطح فلز دو نوع زنگبر اسیدی و قلیایی موجود است.
زنگبر اسیدی با قدرت عملکرد مناسب، زنگ را از روی سطح فلز زدوده و مانع خوردگی فلز می شود. علاوه بر آن سطح فلز را برای پذیرش پوشش فسفاته آماده می سازد. زنگبرهای اسیدی معمولاً به صورت سرد (دمای محیط) مورد استفاده قرار می گیرند و به دلیل قدرت اسیدی بالا غالباً در فرایندهای پاششی به کار نمی روند.
زنگبرهای قلیایی زمانی مؤثر واقع می شوند که با غلظت و دمای زیاد عمل کند (95 درجه سانتی گرادسانتی گراد ) و معمولا از زنگبرهای اسیدی کندتر عمل می کنند. این گروه زنگبرها این مزیت را دارند که اساساً به فلز پایه حمله نمی کنند.