۲۶ تير ۱۳۹۷ | English
342064chemistry-beakers.jpg 512633home_banner_4.jpg chemechsite.jpg

کروماته

کروماته

اصطلاح کروماته کردن به عملیات شیمیایی فلزات و پوششهای فلزی در محلولهایی اطلاق می شود که در آنها نمکهای کروم جز اصلی باشد. نتیجه چنین عملیاتی ایجاد پوشش محافظ تبدیلی شامل ترکیبات کروم سه ظرفیتی و شش ظرفیتی بر روی سطح فلز است.
پوششهای کرومات  بر روی قطعات آلومینیومی و گالوانیزه به کار می رود.
رنگ و ضخامت پوششهای کروماته بر اساس شرایط عمل متفاوت است. خصوصاً ترکیب شیمیایی، PH، دمای محلول و مدت زمان عملیات آثار تعیین کننده ای در آنها دارند.
مهمترین اهداف استفاده از فلزات کروماته شده عبارتند از:

  1.  افزایش مقاومت به خوردگی فلز یا پوششهای محافظ فلزی
  2.  کاهش خسارت سطحی ناشی از خراشهای سطحی
  3.  افزایش میزان چسبندگی رنگ و سایر پوششهای آلی
  4.  رنگ پذیری و یا پذیرش بهتر سایر پوششهای تزیینی
کروماته 470-A  شرکت آذراسا به هر دو روش غوطه وری و اسپری قابل استفاده است.